Készfizető kezességvállalás beváltásának feltételei

A pénzügyi intézmény jogosult a készfizető kezesség beváltására, ha

 • a hitelszerződést, faktoring szerződést, pénzügyi lízingszerződést a Ptk. rendelkezései és a szerződés kikötései szerint szabályszerűen felmondta, vagy
 • a hitelszerződésben, pénzügyi lízingszerződésben meghatározott utolsó törlesztő részlet megfizetésének elmulasztása esetén a kötelezettet a teljesítésre felhívta, vagy
 • a garancia-szerződés kötelezettjét (adós) a garancia lehívását követő 60 napon belül a teljesítésre felhívta, vagy
 • az adós ellen felszámolás indult (azaz a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételre került).

Faktoring-szerződés esetén további feltétel, hogy a faktoring szerződés alapján valamennyi vevővel szemben lejárt a számlakövetelés, és a pénzügyi intézmény a kötelezettségei teljesítésére – a visszterhesség alapján – a faktoring szolgáltatás igénybevevőjét a számlakövetelés lejáratától számított 60 napon belül felszólította.

Pénzügyi lízingszerződés esetén további feltétel, hogy a pénzügyi intézmény a pénzügyi lízingszerződés alapján kísérletet tett az eszköz visszabirtoklására és

 • a visszabirtokolt eszközt értékesítette, vagy
 • a visszabirtokolt eszközt a visszabirtoklás időpontjától számított 60 napon belül nem sikerült értékesítenie, vagy
 • a visszabirtoklást két alkalommal sikertelenül megkísérelte, majd rendőrségi feljelentést tett, vagy
 • a káresemény bekövetkezése esetén a lízingtárgyra kötött biztosítás alapján a biztosítóval elszámolt.
A készfizető kezesség beváltására nyitva álló határidő

A készfizető kezesség

 • az utolsó törlesztő részlet elmulasztásának a hitelszerződésben vagy pénzügyi lízingszerződésben meghatározott időpontjától, vagy
 • ha a hitelszerződés vagy a pénzügyi lízingszerződés felmondására ezt megelőzően került sor, a hitelszerződés felmondásának keltétől, vagy
 • garanciához kapcsolódó készfizető kezességvállalás esetén, az adóshoz intézett fizetési felszólítás keltétől, mely fizetési felszólítás nem lehet későbbi, mint a lehívástól számított 60 nap, vagy
 • faktoring szerződés esetén a teljesítésre való felszólítástól, vagy
 • a felszámolás kezdő időpontjától (azaz a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napjától)

számított 6 hónapon belül váltható be. Ha ezen események közül több is bekövetkezik, a határidőt a legkorábbi esemény időpontjától kell számítani.

Ha az adós ellen csődeljárás indult és a pénzügyi intézmény a Ptk. 6:417. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a csődegyezségi javaslatot és kapcsolódó dokumentumokat a Garantiqának megküldi, a Garantiqa ezen tájékoztatás alapján 8 munkanapon belül jogosult dönteni a teljesítésről. Ha a Garantiqa nem teljesít és a csődeljárásban nem lép a pénzügyi intézmény helyébe, akkor a pénzügyi intézmény a csődegyezséget jóváhagyó bírósági végzés jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül a Garantiqa részteljesítését kérheti, a Garantiqa által garantált, csődegyezségben elengedett összeg garantált részére.

Beváltási kérelem benyújtása

A készfizető kezességvállalás beváltása iránti kérelmet – amely a Garantiqa teljesítésére irányuló felszólításnak minősül – a Garantiqa által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A pénzügyi intézmény a beváltási kérelem benyújtásáról az adóst a kérelem benyújtásával egyidejűleg értesíti.

A beváltási kérelemhez szükséges mellékleteket a KKV Üzletszabályzat 9.3.2-es pontja, a Megállapodásos Üzletszabályzat 12.3.2-es pontja tartalmazza, valamint a beváltáshoz szükséges formanyomtatványok az alábbi linkről érhetők el: Beváltási nyomtatványok

Beváltás teljesítése

Ha a benyújtott dokumentumok hiánytalanok, és megállapítható, hogy a készfizető kezességvállalási szerződésben, az Üzletszabályzatban, a hitelszerződésben, a biztosítéki szerződésekben és a Ptk.-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek, a Garantiqa. a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül köteles átutalni a pénzügyi intézmény bankszámlájára a pénzügyi intézményt megillető részt.

A beváltási eljárás felfüggesztése

A pénzügyi intézmény a beváltási kérelem benyújtásával egyidejűleg a beváltás felfüggesztését kérheti, ha az adóssal vagy a Garantiqa-n kívüli készfizető kezessel a tartozás halasztott vagy részletekben történő megfizetésében kíván megállapodni, vagy az adóssal felszámolási egyezséget kíván kötni (fizetési megállapodás/felszámolási egyezség). A kérelemhez csatolnia kell a fizetési megállapodás/felszámolási egyezség tervezetét, továbbá a hátraléki kimutatást is. A Garantiqa 8 munkanap alatt dönt a felfüggesztésről, amelyről értesíti a pénzügyi intézményt és megküldi a fizetendő díjra vonatkozó számlát. A felfüggesztésre akkor kerül sor, ha a pénzügyi intézmény ezen értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi az aláírt fizetési megállapodást, valamint megfizeti a kiszámlázott rendelkezésre állási díjat. A pénzügyi intézmény a felszámolási egyezséget jóváhagyó jogerős bírósági végzést köteles a Garantiqa-nak haladéktalanul megküldeni.