Offshore vállalatok és az államháztartási törvény átláthatósági rendelkezéseinek alkalmazása

Az együttműködési megállapodások keretében benyújtott készfizető kezességvállalási kérelmek vonatkozásában a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. azt a vállalkozást tekinti offshore cégnek, amely vállalkozás devizakülföldi, vagy amely esetében a vállalkozás közvetlen tulajdonosai között offshore cégek szerepelnek. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. offshore társaságnak tekinti az adós vállalkozást, amennyiben a vállalkozás, illetve közvetlen tulajdonosa(i) – a tulajdoni részaránytól függetlenül – a csatolt dokumentumban szereplő országokban került(ek) bejegyzésre. A lista alkalmazása mellett az átláthatóságra vonatkozó jogszabályi feltételekről az ügyfelek nyilatkozatot tesznek.

Tekintettel arra, hogy a kezességvállalás korlátozása az off shore vállalkozások ilyen statikus felsorolása alapján az egyedi kezességvállalások tekintetében – a jogszabályi környezet és az egyedi vizsgálat következtében – nem indokolt, ennek megfelelően az egyedi eljárás keretében benyújtott kérelmek vonatkozásában az államháztartási törvény átláthatósági rendelkezései alkalmazandóak, amelyeknek való megfelelésről az ügyfél nyilatkozatot tesz. Az átláthatóság keretében, a törvényre való utalással a nyilatkozat átfogja azt, hogy

  • a tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
  • az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
  • nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
  • a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a fenti pontok nem állnak fenn.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az egyedi ügyek tekintetében – a kockázatelemzői vizsgálat során – továbbra is megvizsgáljuk és felmérjük az esetleges tulajdonosi kockázatokat.