Gyakori kérdések

1. Kik, mely vállalkozások vehetik igénybe a kezességet? *

A Garantiqa a jelenlegi törvényi felhatalmazás szerint (2004. évi XXXIV. törvény) a kis- és középvállalkozások működőképességének javítása, versenyképességük növelése, fejlődésük elősegítése érdekében a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz jutását készfizető kezességvállalással segíti.

KKV-nak minősül minden olyan vállalkozás, amelyben az állami, illetve önkormányzati tulajdonrész közvetve sem haladja meg a 25 százalékot és:

 • éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
 • mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg, és
 • foglalkoztatottainak száma nem éri el a 250 főt.

A KKV-kategórián belül kisvállalkozásnak minősül a vállalkozás, ha

 • összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül a vállalkozás, ha

 • összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg

A Garantiqa a hitelintézetek által a vállalkozások részére történő hitelnyújtásához, garancia vállalásához, valamint a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások faktoring és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízing szolgáltatásainak igénybe vételéhez vállal készfizető kezességet. A Garantiqa készfizető kezességvállalásával lehetőség nyílik arra, hogy a pénzügyi intézmények olyan életképes vállalkozások számára nyújtsanak hitelt, faktoring és pénzügyi lízingszolgáltatást, vállaljanak garanciát, amelyek egyébként a Garantiqa biztosítéki hátteret megerősítő készfizető kezességvállalása nélkül nem, vagy pedig kedvezőtlenebb feltételekkel vehetnék igénybe a hiteleket, garanciákat, faktoring és lízingszolgáltatásokat. A kezességvállalás a pénzügyi intézmények hitelezési kockázatát csökkenti.

A készfizető kezességvállalással a Garantiqa kötelezi magát arra, hogy ha a hiteladós, a garancia kötelezettje, a faktoring és lízingszolgáltatás igénybe vevője a pénzügyi intézménnyel szembeni fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a vállalt mértékig a Garantiqa maga fog az adós helyett a pénzügyi intézménynek teljesíteni. Ha egy ügylettel kapcsolatban a készfizető kezességvállalás igénye merül fel, úgy a pénzügyi intézmény keresi meg kérelmével a Garantiqa-t.

* Az igénybe vevők köre a Bankokkal kötött egyedi Megállapodásokban rögzített feltételek alapján a fentiektől eltérő is lehet.

2. Milyen típusú viszontgarancia kapcsolódhat a kezességvállaláshoz?

A Garantiqa kezességvállaláshoz:

 • 85%-os állami viszontgarancia kapcsolódhat

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. – viszontgarancia nélkül – saját kockázatra is vállalhat készfizető kezességet, ha a kezességvállalás összege a kapcsolódó állami viszontgaranciára vonatkozó támogatás, a támogatási kategória maximális összegét meghaladja. A saját kockázatra vállalt ügyletekre vonatkozó feltételeket a KKV Üzletszabályzat 15.3. pontja tartalmazza.

3. A készfizető kezességvállalás igénybevételéhez milyen típusú támogatási formák kapcsolódhatnak?
 • De minimis,
 • Agrár de minimis,
 • Csoportmentességi, vagy
 • Mezőgazdasági csoportmentességi támogatás.

A támogatási forma függ attól, hogy:

 • az adós és a vele egy és ugyanazon vállalkozás bármely 3 pénzügyi évben

mekkora támogatásban részesült,

 • milyen ágazatban működik,
 • mi a hitelcél,
 • milyen típusú hitelhez igényli a kezességvállalást (hitel, garancia, faktor stb.)

Támogatási formákra vonatkozó részletes szabályok megtalálhatóak a KKV Üzletszabályzat 6. pontjában valamint a Megállapodásos Üzletszabályzat 2. számú mellékletében.

4. Kik nem vehetik igénybe a kezességvállalást? *

A Garantiqa nem vállal készfizető kezességet olyan adóssal kapcsolatban, akivel szemben a következő feltételek bármelyike fennáll:

 1. ) akinek a készfizető kezességvállalási kérelem alapját jelentő hitelszerződésből vagy garancia-szerződésből, faktoring szerződésből és pénzügyi lízingszerződésből eredő tartozásai megfizetéséért az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Magyar Vállalkozás-fejlesztési Alapítvány vagy az MFB Zrt. kötelezettséget vállalt, vagy erre irányuló kérelmet nyújtott be ezen intézményekhez és elbírálás alatt van, illetve akinek a fenti ügyletéhez állami készfizető kezesség kapcsolódik;
 2. ) aki a Garantiqa készfizető kezességvállalását korábban igénybe vette és
  • a kérelemhez kapcsolódóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tett,
  • akinek az (új) készfizető kezességvállalási kérelem benyújtását megelőzően a Garantiqához- benyújtott beváltási kérelmét a Garantiqa – 5 éven belül – teljesítette vagy megtagadta,
  • fennálló ügyletéhez kapcsolódóan a készfizető kezesség beváltása folyamatban van, kivéve, ha a beváltást a Garantiqa 11.4 pont alapján, felfüggesztette és az új kérelem a beváltás alatt lévő ügylet kiváltására irányul, és a kérelem elfogadása esetén a Garantiqa kitettsége az adós ügyleteihez kapcsolódóan nem nő,
  • bármely hitelintézetnél olyan felmondott ügylettel rendelkezik, amelyhez a Garantiqa készfizető kezessége kapcsolódik, és amely ügylet a Garantiqa nyilvántartása szerint felmondott státuszban van, kivéve, ha a kezességvállalási kérelem olyan ügylet kiváltására irányul, amelyhez a Garantiqa készfizető kezessége kapcsolódik, és a kérelem elfogadása esetén a Garantiqa kitettsége az adós ügyleteihez kapcsolódóan nem nő;
 3. ) aki csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt áll,
 4. ) aki csoportmentességi támogatás igénylése esetén a 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősul, de minimis körbe tartozó támogatás igénylése esetén pedig fennállnak – a hitelezői kérelemre induló – felszámolási eljárás elrendelésének feltételei,
 5. ) akit a cégnyilvántartásból, vagy egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásból töröltek, illetve akivel szemben erre irányuló eljárás van folyamatban, vagy egyéni vállalkozóként az adószáma felfüggesztésre vagy törlésre került, vagy az adószám törlésére vagy felfüggesztésére irányuló eljárás van folyamatban,
 6. ) akit a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásba nem jegyeztek be, feltéve, hogy a megalakuláshoz, létrejöttéhez a bejegyzés szükséges,
 7. ) akinek félévnél régebbi lejárt, hitelszerződésből, (bank)garancia-szerződésből, faktoring-szerződésből vagy pénzügyi lízingszerződésből eredő tartozása áll fenn,
 8. ) akinek 60 napon túl lejárt és át nem ütemezett adó-, vám-, társadalombiztosítási tartozása van,
 9. ) akinek a hitelét – a Garantiqa készfizető kezességvállalásán kívül – más biztosíték nem biztosítja,
 10. ) akinél a hitelintézet olyan bankgaranciához kapcsolódóan igényel készfizető kezességet, amely állami támogatás (visszatérítendő vagy vissza nem térítendő) visszafizetéséhez kapcsolódik,
 11. ) aki jogszabályba ütközően környezetszennyezéssel járó tevékenységet valósít meg,
 12. ) akinek olyan hitel, garancia, faktoring, illetve pénzügyi lízing szerződésből eredő kötelezettségéhez kapcsolódóan igényel a pénzügyi intézmény készfizető kezességet, amely a 37/2011.(III.12.) Korm. rendelet, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU bizottsági rendelet (Európai Unió Hivatalos Lapszámában való kihirdetésének adatai: L 352, 2013.12.24., 1. o), a 2008. augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet, az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU Bizottsági rendelet (Európai Unió Hivatalos Lapszámában való kihirdetésének adatai: L 352, 2013.12.24., 9. o.)és a 70/2009 (VI.19.) FVM rendelet alapján kizárt,
 13. ) aki a következő főtevékenységek valamelyikét folytatja:
  • fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR’08 2540),
  • katonai harcjármű gyártása (TEÁOR’08 3040),
  • szerencsejáték, fogadás (TEÁOR’08 9200),
  • pénzügyi közvetítés – biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok – egyéb pénzügyi tevékenység (TEÁOR’08 6411-6630), kivéve, ha a kezességvállalási kérelem olyan ügylet kiváltására irányul, amelyhez a Garantiqa készfizető kezessége kapcsolódik, és a kérelem elfogadása esetén a Garantiqa kitettsége az adós ügyleteihez kapcsolódóan nem nő,
 14. ) továbbá, ha az ügylet célja
  • lakossági-, személyi fogyasztás finanszírozása (személyi-, áruvásárlási-, lakás-, gépkocsi vásárlási kölcsön),
  • visszlízing,
  • külföldi befektetések finanszírozása.

* Kizáró feltételek köre eltérhet a Bankokkal kötött egyedi Megállapodásokban rögzített kikötések, a Megállapodásos Üzletszabályzatban meghatározott szabályok alapján, valamint abban az esetben is, ha az ügylethez Új Széchenyi Viszontgarancia kapcsolódik.

5. Mire terjed ki a kezességvállalás és milyen százalékos mértékű garanciát tud adni a Garantiqa Hitelgarancia Zrt?

Garantiqa készfizető kezességvállalása az alábbiakra terjedhet ki:

 • hitelszerződés esetén: a hitelszerződés alapján az adóst terhelő tőkeösszeg + kamat összege,
 • garancia-szerződés esetén: a garancia-szerződésben meghatározott garancia összege,
 • pénzügyi lízingszerződés esetén: a finanszírozott tőke+ kamat,
 • faktoring szerződés esetén a tőkeösszeg + kamat

A Garantiqa készfizető kezességvállalása a pénzügyi intézmény kérelmére, vagy – a pénzügyi intézmény kérelmétől eltérően – a Garantiqa döntése alapján kizárólag a tőkeösszegre is kiterjedhet.

A Garantiqa által vállalt készfizető kezesség maximális mértéke nem haladhatja meg a fennálló tartozás összegének 80%-át. A Garantiqa a készfizető kezességvállalás minimális mértékét nem határozza meg.

6. Milyen időtartamra lehet igénybe venni a kezességet?

A Garantiqa által garantálható hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy hitelkeret-szerződés futamideje legfeljebb 25 év, míg a garanciaszerződés és garancia keretszerződés futamideje legfeljebb 10 év lehet.

7. Milyen fedezeteket kér a Garantiqa Hitelgarancia Zrt?

A Garantiqa a kezességvállaláshoz a hitelfelvevő által a hitelügylethez felajánlott biztosítékokon túlmenően külön fedezeteket nem kér, de nem vállalja olyan hitelek garantálását, amelyet a Garantiqa kezességvállalásán kívül más biztosíték nem biztosítja.

Éven túli lejáratú hitelek esetén akkor vállal készfizető kezességet, ha a hitelintézet biztosítékként a 2013. évi V. törvény (Ptk.) Ötödik könyv Harmadik része VII. Címében meghatározott zálogjog (óvadék) vagy a Hatodik könyv Harmadik rész XXI. Cím LX. Fejezetében meghatározott kezesség valamelyikét lekötötte.

8. Hogyan lehet a Garantiqa kezességéhez hozzájutni, hol kell igényelni?

A hitelt igénylő vállalkozás a finanszírozási kérelmével a hitelintézethez fordul. Érdemes először a számlavezető pénztintézetet felkeresni, mivel ott már van múltja a vállalkozásnak, de bármely olyan hazai Bank vagy Takarékszövetkezet szolgáltatása igénybe vehető, amely Partnere a Garantiqának.

A hiteligénylő kitölti a hitelkérelemhez és a Garantiqa kezességvállaláshoz szükséges nyomtatványokat/nyilatkozatokat és benyújtja mindazokat a dokumentumokat, amelyek a kérelem elbírálásához a hitelintézet számára szükségesek. A hitelintézet a kérelmet elbírálja, a hitelbírálat során értékeli a felajánlott biztosítékokat és az ügylet kockázatát. Amennyiben pozitív hitelbírálat születik és a szerződéskötésre is sor került, azt követően a kezességvállalás iránti kérelmet az Garantiqához a hitelintézet nyújtja be, a hitelt felvevő banki ügyfél a Garantiqával közvetlen kapcsolatba nem kerül. A Garantiqa döntéséről szintén az adott pénzintézeten keresztül fog értesítést kapni.

9. Milyen dokumentumokat kell benyújtani, milyen papírokat kell kitölteni?

A Garantiqa kezességvállalás igénybevételéhez nagyrészt azok a dokumentumok szükségesek, amelyeket a hitelkérőnek a hitelkérelemhez be kellett nyújtania.

A dokumentumok teljes listája valamint a kapcsolódó nyilatkozatok az alábbi linkről érhetők el: Kérelmi nyomtatványok.

A készfizető kezességvállalási kérelmet a hitelintézet juttatja el a Garantiqához papír alapon vagy elektronikusan.

10. Mennyi idő alatt történik meg a kérelmek elbírálása?

Ha a benyújtott kérelem megfelel az Üzletszabályzatban, Hirdetményben előírt feltételeknek, akkor:

 • egyedi kérelmek esetén 3 munkanapon belül történik meg a befogadás, majd a kérelmet a befogadásától számított legfeljebb 7 munkanapon belül bírálja el a Garantiqa, míg
 • megállapodásos/egyszerűsített eljárás keretén belül benyújtott ügyletek esetén a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül dönt a kérelem befogadhatóságáról vagy elutasításáról.

* Hiánypótlás esetén a befogadási idő meghosszabbodhat.

11. Mennyi idő múlva szerez tudomást a kérelmező a döntésről?

A meghozott döntésről a Garantiqa 1 munkanapon belül értesíti a kérelmet benyújtó hitelintézetet. A kérelmezőt a hitelintézet értesíti.

12. Mikor kell bemenni szerződést kötni a Garantiqa Hitelgarancia Zrt-vel?

Partnereinknek nem kell befáradni a Garantiqához szerződéskötés céljából. A döntésről első körben elektronikus úton vagy faxon küld a Garantiqa értesítést a hitelintézet részre, majd ezt követően postán küldi meg a kezességvállalási szerződést a kezesességvállalási díjról szóló számlával valamint a kapcsolódó támogatástartalmi kimutatással együtt.

Az elfogadásról szóló értesítés a Garantiqa visszavonhatatlan kötelezettségvállalását jelenti a készfizető kezességvállalási szerződés megkötésére. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a hitelező bankkal köt szerződést.

13. Be lehet-e újra nyújtani egy elutasított kérelmet?

A Garantiqa döntéseit üzleti alapon hozza meg. Kezesi kérelmet abban az esetben utasít el, ha az ügylet és/vagy az ügyfél kockázata a Garantiqa által vállalható kockázat mértékét meghaladja. Ilyen esetekben a döntés ellen fellebbezni nem lehet, a döntés megváltoztatására csak a kockázati feltételek érdemi csökkenése esetén, új kezességvállalási kérelem benyújtásával van lehetőség.

Amennyiben valamely a Garantiqa Üzletszabályzatban meghatározott kizáró feltétel fennállása miatt került elutasításra egy ügylet, mely feltétel idő közben megszűnt, úgy a kérelem ismételt beadására van lehetőség.

14. Miről szól a Támogatástartalom című értesítőben meghatározott összeg?

A támogatástartalmi kimutatásban szereplő összeg mutatja meg, hogy a hitelfelvevő mennyivel kedvezőbb áron jutott hozzá a kezességvállaláshoz, mintha azt támogatás nélkül kapta volna meg. A dokumentum kiadását uniós jogszabály szabályozza.

15. Kell-e garanciadíjat fizetni?

Igen, a Garantiqa által vállalt készfizető kezességért a hitelintézet díjat fizet. Ezt a díjat a hitelintézet a hitelfelvevőnek továbbszámlázhatja. A díj mértékét és számításának módját a Garantiqa mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza.

16. Milyen módon kell a díjat megfizetni?

Legfeljebb egy éves lejáratú kezességvállalásnál a kezességvállalási szerződés keltének időpontjától a végső lejáratig – a futamidő napjainak száma szerint időarányosan – a készfizető kezességvállalási szerződésben foglalt tőkeösszeg garantált hányada alapján kell megfizetni.

Éven túli kezességvállalás esetén évente kell a díjat fizetni:

 • az első évben a készfizető kezességvállalási szerződés keltének időpontjától az év végéig terjedő időszakra, a készfizető kezességvállalási szerződésben foglalt tőkeösszeg garantált hányada alapján, az év végéig hátralévő napok száma szerint időarányosan,
 • a további években az előző év december 31-én fennálló és az éves állományegyeztetés során megadott fennálló tőketartozás garantált hányada alapján illetve, ha a folyósításra a megelőző év december 31-éig nem került sor, a készfizető kezességvállalási szerződésben meghatározott tőkeösszeg garantált hányada alapján a teljes naptári évre vonatkozóan, vagy ha a futamidő ennél rövidebb, a végső lejáratig időarányosan.
17. Devizahitel esetén is Ft-ban kell fizetni a garanciadíjat?

Igen, a garanciadíjat devizahitel esetén is Ft-ban kell megfizetni.

18. Mikor részesülhet egy vállalkozás garanciadíj-támogatásban?

A 79/2013. (XII.21.) NFM rendelelet (az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásról és kezeléséről) alapján garanciadíj-támogatásban részesülnek a KKV-k

 • a június 15-től kibocsátott forgóeszköz-, beruházási-, illetve európai uniós támogatás önerő- és előfinanszírozásra nyújtott új hitelek és hitelkiváltások esetén, a hitel teljes futamidejére.

A KKV a kezességvállalási díjhoz évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,75%-át kitevő garancia-díjtámogatásra jogosult. Ha ezen ügyletekhez kapcsolódóan a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a hitel tőkeösszegére 80%-os mértékű készfizető kezességet vállal, akkor a KKV által fizetendő éves kezességvállalási díj beruházási-, illetve EU-s támogatáshoz önrészhez és előfinanszírozáshoz nyújtott hitelek esetén nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 0,3%-át, míg forgóeszköz- valamint speciális forgóeszközhitel esetén a 0,5%-ot.

valamint a fentieken túl,

 • a június 15-től kibocsátott egyéb új hitelek, garancia-szerződések, termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésekhez, továbbá faktoringszerződések esetén, a hitel (garancia, lízing, faktoring) teljes futamidejére, ha ezen ügyletekhez Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a hitelhez készfizető kezességet vállal.

Ebben az esetben a KKV a kezességvállalási díjhoz évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,75%-át kitevő garanciadíj-támogatásra jogosult.

Ez a garanciadíj-támogatás nem vonatkozik a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióira, mert ezek esetén a KKV-k külön kormányhatározat alapján jogosultak garanciadíj-támogatásra.

A díjtámogatás kizárólag a 2013. június 15-től megkötött hitelszerződésekhez (illetve hitelkiváltásra irányuló módosításokhoz) kapcsolódó kezességvállalás esetén nyújtható.

* A díjtámogatás igénybevétel feltételeinek való megfeleléséről az ügyfél, az Ügyfélnyilatkozat aláírásával nyilatkozik.

19. Változik-e a már megkötött szerződés díja, ha közben a Garantiqa díjai megváltoznak?

Amennyiben a beruházási és forgóeszközhitel, az EU-s támogatás önrészéhez és előfinanszírozáshoz nyújtott hitel, valamint a Speciális forgóeszközhitel szerződéshez kapcsolódó készfizető kezességvállalási szerződés megkötésére 2011. június 19-ét követően került sor, e szerződések módosítása esetén, amennyiben a módosítás hitelkiváltáshoz kapcsolódik, a készfizető kezességvállalási szerződés módosításával a kezességvállalás díját a hatályos Garantiqa Hirdetmény I.1.1. pontjának valamint a I.1.2. pontjának megfelelően kell megállapítani.

Minden más szerződés-módosításkor, prolongációkor a díj mértéke megegyezik a készfizető kezességvállalási szerződés alapján kiállított utolsó számlában rögzített díj mértékével.

20. Mi történik tartozásátvállalás esetén?

Ha tartozásátvállalás esetén az adós személye megváltozik (az eredeti adós helyére másik lép), a Garantiqa készfizető kezességvállalása az eredeti adós vonatkozásában megszűnik. Az új adós hiteléhez kapcsolódóan új kérelmet kell benyújtani.

21. Meg lehet-e hosszabbítani a garantált hitel lejáratát?

Igen, a Garantiqa előzetes írásos hozzájárulásával. Ha a hitelintézet a készfizető kezességvállalási szerződés végső lejáratának meghosszabbítását igényli (prolongáció), hosszabbításra irányuló kérelmet kell benyújtania a Zrt-hez, amennyiben a hitel meghosszabbított lejárati időpontja az eredeti végső lejárathoz képest meghaladja a 30 napot. Ezt a kérelmet a hitelintézetnek legkésőbb a hitelszerződés módosítását követő 15. munkanapig kell benyújtania.

22. Mi történik, ha a hitelt a lejárat előtt visszafizetik?

Ha a készfizető kezességvállalás a végső lejáratot megelőzően szűnik meg (előtörlesztés), akkor a Garantiqa az előtörlesztésről szóló hitelintézeti értesítés beérkezésének időpontját követő időre járó garanciadíj időarányos részét a hatályos Hirdetményében foglaltak szerint 8 napon belül a hitelintézetnek visszatéríti, ha annak összege meghaladja az 1000,-Ft-ot.