Kezességvállalási alapfeltételek

A Garantiqa a jelenlegi törvényi felhatalmazás szerint (2004. évi XXXIV. törvény) a kis- és középvállalkozások működőképességének javítása, versenyképességük növelése, fejlődésük elősegítése érdekében a vállalkozások finanszírozását készfizető kezességvállalással segíti.

KKV-nak minősül minden olyan vállalkozás, amelyben az állami, illetve önkormányzati tulajdonrész közvetve sem haladja meg a 25 százalékot és:

 • éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
 • mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg, és
 • foglalkoztatottainak száma nem éri el a 250 főt.

A KKV-kategórián belül kisvállalkozásnak minősül a vállalkozás, ha

 • összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül a vállalkozás, ha

 • összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg

A Garantiqa a hitelintézetek által a vállalkozások részére történő hitelnyújtásához, garancia vállalásához, valamint a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások faktoring és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízing szolgáltatásainak igénybe vételéhez vállal készfizető kezességet. A Garantiqa készfizető kezességvállalásával lehetőség nyílik arra, hogy a pénzügyi intézmények olyan életképes vállalkozások számára nyújtsanak hitelt, pénzügyi lízingszolgáltatást, vállaljanak garanciát, amelyek egyébként a Garantiqa biztosítéki hátteret megerősítő készfizető kezességvállalása nélkül nem, vagy pedig kedvezőtlenebb feltételekkel vehetnék igénybe a hiteleket, garanciákat, faktoring és lízingszolgáltatásokat. A kezességvállalás a pénzügyi intézmények hitelezési kockázatát csökkenti.
A készfizető kezességvállalással a Garantiqa kötelezi magát arra, hogy ha a hiteladós, a garancia kötelezettje, a faktoring és lízingszolgáltatás igénybe vevője a pénzügyi intézménnyel szembeni fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a vállalt mértékig a Garantiqa maga fog az adós helyett a pénzügyi intézménynek teljesíteni. Ha egy ügylettel kapcsolatban a készfizető kezességvállalás igénye merül fel, úgy a pénzügyi intézmény keresi meg kérelmével a Garantiqa-t.

* Az igénybe vevők köre a Bankokkal kötött egyedi Megállapodásokban rögzített feltételek alapján valamint a Gazdaság Újjáépítési Garanciaprogram keretében benyújtott készfizető kezességvállalás esetén a fentiektől eltérő is lehet.

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább egyike fennáll:

 1. valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével;
 2. valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét;
 3. valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;
 4. valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.

Az a)–d) pontokban említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. (továbbiakban: Garantiqa) nem vállal készfizető kezességet olyan adóssal kapcsolatban, akivel szemben a következő feltételek bármelyike fennáll:

 1. akinek a készfizető kezességvállalási kérelem alapját jelentő hitelszerződésből vagy garancia-szerződésből, faktoring szerződésből és pénzügyi lízingszerződésből eredő tartozásai megfizetéséért az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Magyar Vállalkozás-fejlesztési Alapítvány kötelezettséget vállalt, vagy erre irányuló kérelmet nyújtott be ezen intézményekhez és elbírálás alatt van, illetve akinek a fenti ügyletéhez állami készfizető kezesség kapcsolódik;
 2. akinek nyilatkozata alapján a kérelem benyújtásának évében, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendeletében illetve az 1408/2013/EU bizottsági rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban
 3. aki a Garantiqa készfizető kezességvállalását korábban igénybe vette és
  • a kérelemhez kapcsolódóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tett,
  • akinek az (új) készfizető kezességvállalási kérelem benyújtását megelőzően a Garantiqához benyújtott beváltási kérelmét a Garantiqa – 5 éven belül – teljesítette vagy megtagadta,
  • fennálló ügyletéhez kapcsolódóan a készfizető kezesség beváltása folyamatban van, kivéve, ha a beváltást a Garantiqa a KKV Üzletszabályzat 11.4 pont alapján, felfüggesztette és az új kérelem a beváltás alatt lévő ügylet kiváltására irányul, és a kérelem elfogadása esetén a Garantiqa kitettsége az adós ügyleteihez kapcsolódóan nem nő,
  • bármely hitelintézetnél olyan felmondott ügylettel rendelkezik, amelyhez a Garantiqa készfizető kezessége kapcsolódik, és amely ügylet a Garantiqa nyilvántartása szerint felmondott státuszban van, kivéve, ha a kezességvállalási kérelem olyan ügylet kiváltására irányul, amelyhez a Garantiqa készfizető kezessége kapcsolódik, és a kérelem elfogadása esetén a Garantiqa kitettsége az adós ügyleteihez kapcsolódóan nem nő;
 4. aki csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt áll,
 5. egyéni vállalkozó (ideértve az egyéni céget is) esetén: aki vagy akinek természetes személy tagja a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerint adósként, adóstársként adósságrendezési eljárás hatálya alatt áll, illetve aki (ideértve a tulajdonában álló egyéni céget) korábban ilyen eljárás alatt állt és ezen okból nem volt jogosult a kezességvállalási kérelem alapjául szolgáló hitelszerződés aláírására,
 6. aki csoportmentességi támogatás igénylése esetén, kivéve, ha a kérelem benyújtására a 651/2014/ EU bizottsági rendelet 22. cikke (induló vállakozásoknak nyújtott támogatás) alapján kerül sor a 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 6.§-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, csekély összegű (de minimis) és agrár de minimis körbe tartozó támogatás igénylése esetén pedig fennállnak – a hitelezői kérelemre induló – felszámolási eljárás elrendelésének feltételei,
 7. akit a cégnyilvántartásból, vagy egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásból töröltek, illetve akivel szemben erre irányuló eljárás van folyamatban, vagy egyéni vállalkozóként az adószáma törlésre került, vagy az adószám törlésére irányuló eljárás van folyamatban,
 8. akit a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásba nem jegyeztek be, feltéve, hogy a megalakuláshoz, létrejöttéhez a bejegyzés szükséges,
 9. akinek félévnél régebbi lejárt, hitelszerződésből, (bank)garancia-szerződésből, faktoring-szerződésből vagy pénzügyi lízingszerződésből eredő tartozása áll fenn,
 10. akinek 60 napon túl lejárt és át nem ütemezett adó-, vám-, társadalombiztosítási tartozása van,
 11. akinek legfeljebb 1 éves futamidejű hitelszerződését – a Garantiqa készfizető kezességvállalásán kívül – más biztosíték (zálogjog, óvadék, készfizető kezesség, garancia, engeményezés – kivéve biztosítási jogviszonyból eredő követelés engedményezése -) nem biztosítja, vagy éven túli futamidejű hitelszerződését – a Garantiqa készfizető kezességén kívül – más biztosíték (zálogjog, óvadék, készfizető kezesség) nem biztosítja,
 12. aki jogszabályba ütközően környezetszennyezéssel járó tevékenységet valósít meg,
 13. aki az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
 14. aki a következő főtevékenységek valamelyikét folytatja:
  • fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR’08 2540),
  • katonai harcjármű gyártása (TEÁOR’08 3040),
  • szerencsejáték, fogadás (TEÁOR’08 9200),
  • pénzügyi közvetítés – biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok – egyéb pénzügyi tevékenység (TEÁOR’08 6411-6630), kivéve, ha a kezességvállalási kérelem olyan ügylet kiváltására irányul, amelyhez a Garantiqa készfizető kezessége kapcsolódik, és a kérelem elfogadása esetén a Garantiqa kitettsége az adós ügyleteihez kapcsolódóan nem nő,
 15. továbbá, ha az ügylet célja
  • lakossági-, személyi fogyasztás finanszírozása (személyi-, áruvásárlási-, lakás-, gépkocsi vásárlási kölcsön),
  • visszlízing,
  • külföldi befektetések finanszírozása
  • harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenység támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos,
  • import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás.

* Kizáró feltételek köre eltérhet a Bankokkal kötött egyedi Megállapodásokban rögzített kikötések, a Megállapodásos Üzletszabályzatban meghatározott szabályok alapján, valamint abban az esetben is, ha a kezességvállalás a COSME- vagy a Gazdaság Újjáépítési Garanciaprogramhoz kapcsolódik

Garantiqa készfizető kezességvállalása az alábbiakra terjedhet ki:

 • A Széchenyi Kártya Program keretében nyújtott készfizető kezesség kivételével a Garantiqa készfizető kezességvállalása a forint hitelszerződések (ideértve a forint pénzügyi lízingszerződést is), garanciaszerződések esetén csak a tőkeösszegre terjed ki.
 • A Garantiqa deviza ügyletekhez a vállaláskor forintban kifejezett érték maximum + 20%-ának megfelelő kockázatot vállal az árfolyammozgásból fakadó tőkeveszteség fedezésére. A megnövekedett árfolyamkockázat fedezésére a továbbiakban az ügylet létrejöttekor forintban kifejezett tőkeösszeg +0%-ának, +10%-ának és +20%-ának megfelelő értékű többlet kezességvállalást biztosít, melyet a banki partner az adott ügylet kezességvállalás iránti kérelme beadásakor választhat ki. A többlet kezességvállalás csak a tőke meg nem fizetéséből fakadó veszteséget fedezi, a kamattartozásból fakadó veszteségekre nem terjed ki. Többdevizás ügyletek kivételével futamidő alatt devizaváltás – a többdevizás ügyletek kivételével – nem lehetséges.

A Garantiqa által garantálható hitelszerződés, kölcsönszerződés vagy hitelkeret-szerződés futamideje legfeljebb 25 év, míg a garanciaszerződés és garancia keretszerződés futamideje legfeljebb 10 év lehet.

Garantiqa kezességvállalásának időtartamáta Bankokkal kötött egyedi Megállapodásokban rögzített kikötések, a Megállapodásos és KKV Üzletszabályzatban meghatározott szabályok határozzák meg.

Támogatási kategóriák

A Garantiqa kezességvállaláshoz:

 • 85%-os állami viszontgarancia kapcsolódhat, illetve
 • 50%-os EIF viszontgarancia a COSME Program keretén belül

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. – viszontgarancia nélkül – saját kockázatra is vállal készfizető kezességet a Gazdaság Újjáépítési Garanciaprogram keretében. A Gazdaság Újjáépítési Garanciaprogram keretében vállalt kezességvállalás feltételeit a KKV Üzletszabályzat 15.4. pontji tartalmazza.

 • De minimis,
 • Agrár de minimis,
 • Csoportmentességi, vagy
 • Mezőgazdasági csoportmentességi támogatás,
 • Átmeneti Krízis Keretszabály (TCF).

A támogatástartalmi kimutatásban szereplő összeg mutatja meg, hogy a hitelfelvevő mennyivel kedvezőbb áron jutott hozzá a kezességvállaláshoz, mintha azt támogatás nélkül kapta volna meg. A dokumentum kiadását uniós jogszabály szabályozza.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Előzetes Információ Kérés (EIK) alkalmazása a hitelintézeti partnerek értékesítési tevékenységét támogató eszköz, melynek segítségével webes felületen előzetes adós-vizsgálat, kezes vizsgálat és támogatástartalom számítás végezhető el.

Az EUR-ban meghatározott kezességvállalási limiteket a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell forint összegre átszámítani

Biztosítékok

A Garantiqa nem vállalja olyan hitelek garantálását, amelyet a Garantiqa kezességvállalásán kívül más biztosíték nem biztosítja.

Éven túli lejáratú hitelek esetén akkor vállal készfizető kezességet, ha a hitelintézet biztosítékként a 2013. évi V. törvény (Ptk.) Ötödik könyv Harmadik része VII. Címében meghatározott zálogjog vagy óvadék vagy a Hatodik könyv Harmadik rész XXI. Cím LX. Fejezetében meghatározott kezesség valamelyikét lekötötte, kivéve éven túli futamidejű pénzügyi lízingszerződések esetén, ahol elsősorban a lízingtárgy képezi a Garantiqa készfizető kezességének a fedezetét.

Megállapodásos ügyletek esetén a bankok a kötelező biztosítéki elemek mellett jogosultak további, a Garantiqavál kötött megállapodásukban rögzített biztosítékok bevonását előírni.

Egyedi bírálatra benyújtott Garantiqa kezesi kérelmek esetén a Garantiqa jogosult plusz biztosíték kikötését előírni.

Kezességvállalás igénylése

A hitelt igénylő vállalkozás a finanszírozási kérelmével a hitelintézethez fordul. Érdemes először a számlavezető pénzintézetet felkeresni, mivel ott már van múltja a vállalkozásnak, de bármely olyan hazai Bank, pénzügyi vállalkozás vagy Takarékszövetkezet szolgáltatása is igénybe vehető, amely Partnere a Garantiqának.

A hiteligénylő kitölti a hitelkérelemhez és a Garantiqa kezességvállaláshoz szükséges nyomtatványokat/nyilatkozatokat és benyújtja a választott hitelintézethez . A hitelintézet a kérelmet elbírálja, a hitelbírálat során értékeli a felajánlott biztosítékokat és az ügylet kockázatát. Amennyiben pozitív hitelbírálat születik és a szerződéskötésre is sor került, azt követően a kezességvállalás iránti kérelmet az Garantiqához a hitelintézet nyújtja be, a hitelt felvevő banki ügyfél a Garantiqával közvetlen kapcsolatba nem kerül. A Garantiqa döntéséről szintén az adott pénzintézeten keresztül fog értesítést kapni.

A Garantiqa kezességvállalás igénybevételéhez nagyrészt azok a dokumentumok szükségesek, amelyeket a hitelkérőnek a hitelkérelemhez be kellett nyújtania.

A dokumentumok teljes listája valamint a kapcsolódó nyilatkozatok az alábbi linkről érhetők el: Kérelmi nyomtatványok.

A készfizető kezességvállalási kérelmet a hitelintézet elektronikusan nyújtja be a Garantiqához.

Ha a benyújtott kérelem megfelel az Üzletszabályzatban, Hirdetményben előírt feltételeknek, akkor:

 •  egyedi kérelmek esetén 3 munkanapon belül történik meg a befogadás, majd a kérelmet a befogadásától számított legfeljebb 7 munkanapon belül bírálja el a Garantiqa, míg
 • megállapodásos/egyszerűsített eljárás keretén belül benyújtott ügyletek esetén a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül dönt a kérelem befogadhatóságáról vagy elutasításáról.

* Hiánypótlás esetén a befogadási idő meghosszabbodhat.

A meghozott döntésről a Garantiqa 1 munkanapon belül értesíti a kérelmet benyújtó hitelintézetet. A kérelmezőt a hitelintézet értesíti.

Partnereinknek nem kell befáradni a Garantiqához szerződéskötés céljából. A döntésről elektronikus úton küld a Garantiqa értesítést a hitelintézet részre.A kezességvállalási szerződés, a kezességvállalási díjról szóló számla valamint a kapcsolódó támogatástartalmi kimutatás a Garantiqa Ügyfélkapu elektronikus felületén érhető el.

Az elfogadásról szóló értesítés a Garantiqa visszavonhatatlan kötelezettségvállalását jelenti a készfizető kezességvállalási szerződés megkötésére. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a hitelező bankkal köt szerződést.

A Garantiqa döntéseit üzleti alapon hozza meg. Kezesi kérelmet abban az esetben utasít el, ha az ügylet és/vagy az ügyfél kockázata a Garantiqa által vállalható kockázat mértékét meghaladja. Ilyen esetekben a döntés ellen fellebbezni nem lehet, a döntés megváltoztatására csak a kockázati feltételek érdemi csökkenése esetén, új kezességvállalási kérelem benyújtásával van lehetőség.

Amennyiben valamely a Garantiqa Üzletszabályzatban meghatározott kizáró feltétel fennállása miatt került elutasításra egy ügylet, mely feltétel idő közben megszűnt, úgy a kérelem ismételt beadására van lehetőség.

Egyedi bírálatban 1 éven belül elutasított ügylet esetén, valamint ajánlatadás esetén az ajánlat elfogadására nyitva álló határidó alatt, amíg az ajánlat nem kerül elfogadásra, az adós ügyletéhez a banki partner nem adhat be megállapodásos bírálatra ügyletet.

Díjfizetéssel kapcsolatos kérdések

Igen, a Garantiqa által vállalt készfizető kezességért a hitelintézet díjat fizet. Ezt a díjat a hitelintézet a hitelfelvevőnek továbbszámlázhatja. A díj mértékét és számításának módját a Garantiqa mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza.

Legfeljebb egy éves lejáratú kezességvállalásnál a kezességvállalási szerződés keltének időpontjától a végső lejáratig – a futamidő napjainak száma szerint időarányosan – a készfizető kezességvállalási szerződésben foglalt tőkeösszeg garantált hányada alapján kell megfizetni.

Éven túli kezességvállalás esetén évente kell a díjat fizetni:

 • az első évben a készfizető kezességvállalási szerződés keltének időpontjától az év végéig terjedő időszakra, a készfizető kezességvállalási szerződésben foglalt tőkeösszeg garantált hányada alapján, az év végéig hátralévő napok száma szerint időarányosan,
 • a további években az előző év december 31-én fennálló és az éves állományegyeztetés során megadott fennálló tőketartozás garantált hányada alapján illetve, ha a folyósításra a megelőző év december 31-éig nem került sor, a készfizető kezességvállalási szerződésben meghatározott tőkeösszeg garantált hányada alapján a teljes naptári évre vonatkozóan, vagy ha a futamidő ennél rövidebb, a végső lejáratig időarányosan.

Igen, a garanciadíjat devizahitel esetén is Ft-ban kell megfizetni.

Szerződés-módosításkor, prolongációkor a díj mértéke megegyezik a készfizető kezességvállalási szerződés alapján kiállított utolsó számlában rögzített díj mértékével, kivéve ha prolongáció miatt megnövekedett támogatástartalom összege támogatási szabályokba ütközik. Ebben az esetben a Hirdetmény 3. sz. melléklete szerint az ügylet jellegének megfelelő piaci díj kerül felszámításra.

Módosításokkal kapcsolatos kérdések

Ha tartozásátvállalás esetén az adós személye megváltozik (az eredeti adós helyére másik lép), a Garantiqa készfizető kezességvállalása az eredeti adós vonatkozásában megszűnik. Az új adós hiteléhez kapcsolódóan új kérelmet kell benyújtani.

Igen, a Garantiqa előzetes írásos hozzájárulásával. Ha a hitelintézet a készfizető kezességvállalási szerződés végső lejáratának meghosszabbítását igényli (prolongáció), akkor hosszabbításra irányuló kérelmet kell benyújtania a Garantiqához, amennyiben a hitel meghosszabbított lejárati időpontja az eredeti végső lejárathoz képest meghaladja a 30 napot. Ezt a kérelmet a hitelintézetnek legkésőbb a hitelszerződés módosítását követő 30. munkanapig kell benyújtania.

Ha a készfizető kezességvállalás a végső lejáratot megelőzően szűnik meg (előtörlesztés), akkor a Garantiqa az előtörlesztésről szóló hitelintézeti értesítés beérkezésének időpontját követő időre járó garanciadíj időarányos részét a hatályos Hirdetményében foglaltak szerint 30 napon belül a hitelintézetnek visszatéríti, ha annak összege meghaladja az 1000,-Ft-ot.