Kezességvállalás

A Garantiqa a jelenlegi törvényi felhatalmazás szerint (2004. évi XXXIV. törvény) a kis- és középvállalkozások működőképességének javítása, versenyképességük növelése, fejlődésük elősegítése érdekében a vállalkozások finanszírozási forrásokhoz jutását készfizető kezességvállalással segíti. A Garantiqa a hitelintézetek által a vállalkozások részére történő hitelnyújtásához, garancia vállalásához, valamint a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások faktoring és termelési célú eszközbeszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi lízing szolgáltatásainak igénybevételéhez vállal készfizető kezességet. A készfizető kezességvállalással lehetőség nyílik arra, hogy a pénzügyi intézmények olyan életképes vállalkozások számára nyújtsanak hitelt, faktoring és pénzügyi lízingszolgáltatást, vagy vállaljanak garanciát, amelyek egyébként a Garantiqa biztosítéki hátteret megerősítő készfizető kezességvállalása nélkül nem, vagy pedig kedvezőtlenebb feltételekkel vehetnék igénybe. A kezességvállalás a pénzügyi intézmények hitelezési kockázatát csökkenti.

A készfizető kezességvállalással a Garantiqa kötelezi magát arra, hogy ha a hiteladós, a garancia kötelezettje, a faktoring és lízingszolgáltatás igénybe vevője a pénzügyi intézménnyel szembeni fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a vállalt mértékig a Garantiqa maga fog az adós helyett a pénzügyi intézménynek teljesíteni. Ha egy ügylettel kapcsolatban a készfizető kezességvállalás igénye merül fel, a pénzügyi intézmény keresi meg kérelmével a Garantiqát, tekintettel arra, hogy a hitelintézetek a Garanitqa Partnerei.

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. partnerei

A Garantiqa, hitelekhez és garanciákhoz kapcsolódó készfizető kezességvállalását a legalább 10 millió forint névértékű részvénytulajdonnal rendelkező hitelintézet, szakosított hitelintézet vagy legalább 1 millió forint névértékű részvénytulajdonnal rendelkező szövetkezeti hitelintézet veheti igénybe. A készfizető kezességvállalás igénybevételére jogosultak azok a szövetkezeti hitelintézetek is, amelyek a Zrt. alapításakor az alaptőke befizetéséhez – az alapító takarékszövetkezeteken és az Országos Takarékszövetkezeti Szövetségen keresztül – hozzájárultak.

A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és mikrohitelezési tevékenység esetén a megyei, fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok.

A Garantiqa készfizető kezességvállalásának igénybevételére jogosultak azok a pénzügyi vállalkozások is, amelyek a hitelezési, lízing vagy faktoring tevékenységükhöz kapcsolódó készfizető kezességvállalásról a Garantiqával megállapodást kötöttek.

A Garantiqa Partnere a legtöbb hazai pénzintézet, Bank és Takarékszövetkezet egyaránt.

A partnerekkel kötött egyedi Megállapodások listája – melyek keretében benyújtott ügyleteket egyszerűsített eljárással vizsgál a Garantiqa – az alábbi linkről érhetők el: Hitel- és bankgarancia

Kezességvállalás igényléséhez szükséges dokumentumok

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása elektronikus úton az eKérelem rendszeren keresztül, vagy papír alapon a Társaság által rendszeresített kérelmi nyomtatványokon igényelhető.

Az adatlapok az ügyféllel és az ügylettel kapcsolatos információkat tartalmazzák, valamint felsorolják a kérelem kötelező mellékleteit.

2014. július 1-től egységes ügyfélnyilatkozat került bevezetésre, ezzel egyidejűleg megszűnt az ügyfél alapnyilatkozat, és az ahhoz kapcsolódó három, támogatási formától függő (de minimis, csoportmentességi és mezőgazdasági csoportmentességi) opcionális nyilatkozat, a díjtámogatásról szóló nyilatkozat, valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatok teljesítéséről szóló nyilatkozat.

A gazdasági társaságként, szövetkezetként működő ügyfél (adós) természetes személy tulajdonosát és első számú vezetőjét is nyilatkoztatni kell adatai felhasználása kapcsán, ezért a nyomtatványok köre 2012. július 1-től bővült ezzel a nyilatkozattal, melyet csak azoknak a tulajdonosoknak kell aláírniuk, akiknek az adatait a bank a kérelemnyomtatvány 4. pontjában megadja.

2012. július 1-től a kezesek nyilatkoztatását a Garantiqa az összes kezesre kiterjesztette, ezzel a nyomtatványok köre bővült (kezesi nyilatkozat – vállalkozások).

A nyomtatványok az alábbi linkről érhetők el: Kérelmi nyomtatványok

Kezességvállalás igénylésének menete

A Garantiqa készfizető kezességvállalása iránti kérelmet a szolgáltatást nyújtó pénzügyi intézmény – a hitel folyósítását, a garancia nyilatkozat kiadását, illetve faktoring szerződés esetén a számlák megelőlegezését, pénzügyi lízingszerződés esetén a lízingtárgy birtokba adását megelőzően – nyújtja be a Garantiqához.

A készfizető kezességvállalási kérelmet vagy elektronikus úton az eKérelem rendszeren keresztül, vagy a Garantiqa által rendszeresített formanyomtatványon (kérelmi nyomtatvány) kell benyújtani, az abban felsorolt, elválaszthatatlan mellékletek csatolásával. eKérelem használata esetén a Garantiqa papír alapú dokumentumokat nem kér, a kérelemcsomag elektronikusan kerül benyújtásra, míg papír alapú kérelem esetén a kérelmet postai úton, futárral vagy személyesen kérjük eljuttatni. (Elektronikus kérelembeküldés igénybevételéhez a pénzügyi intézmény és a Garantiqa között erre vonatkozóan létrejött megállapodás szükséges.)

A kezességvállalás igényléséhez szükséges kérelmi nyomtatványok, nyilatkozatok és a szükséges mellékletek listája az alábbi linkről érhetők el: Kérelmi nyomtatványok

Kezességvállalás bírálata

A Garantiqa a készfizető kezességvállalási kérelmek befogadásakor megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e az Üzletszabályzatban, Hirdetményben rögzített feltételeknek.

A Garantiqa a követelményeknek való megfelelést, illetve a kizáró feltételek fennállását a benyújtott dokumentumok, a saját nyilvántartása, illetve a pénzügyi intézmény és az adós nyilatkozatai alapján állapítja meg.

A Garantiqa a Megállapodásos/egyszerűsített eljárás keretében benyújtott ügyletek esetén a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül dönt annak befogadhatóságáról vagy elutasításáról.

Egyedi kérelmek esetén pedig 3 munkanapon belül történik meg a befogadás, majd a kérelmet a befogadástól számított legkésőbb 7 munkanap alatt bírálja el.

A bírálat során a pénzügyi intézménytől és az adóstól hiánypótlás, adategyeztetés kérhető, ennek időtartamával a bírálati idő meghosszabbodik.

Kezességvállalási szerződés és az igénybevétel díja

A kezességvállalás igénybevételének díjszabását a Garantiqa mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza, mely az alábbi linkről érhető el: Üzletszabályzat / Hirdetmény

A készfizető kezességvállalási kérelem pozitív bírálatát követően a Garantiqa a szerződést aláírva megküldi a pénzügyi intézménynek a készfizető kezességvállalási díjról szóló számlával és a támogatástartalomról szóló kimutatással, valamint a szükséges egyéb mellékletekkel együtt.

A pénzügyi intézmény az általa is aláírt szerződést a kiküldéstől számított 20 napon belül köteles visszajuttatni a Garantiqának.

Ha a pénzügyi intézmény a díjat a számlában meghatározott időpontig nem fizeti meg, a Garantiqa a készfizető kezességvállalási szerződést felmondhatja, illetve a készfizető kezesség beváltását megtagadja.

Kezességvállaláshoz kapcsolódó támogatási formák

A KKV törvény hatálya alá tartozó vállalkozások részére költségvetési viszontgarancia mellett nyújtott készfizető kezesség támogatásnak minősül. Az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban lévő támogatások a csekély összegű (de minimis) rendelet, az átmeneti támogatásokról szóló rendelet és a csoportmentességi rendelet keretében nyújtott kezességvállalások.

A “csekély összegű” (de minimis) rendelet alapján a támogatási szabályok lehetővé teszik, hogy a vállalkozások bármely 3 pénzügyi év alatt hiteleik és termelőeszközök beszerzéséhez igénybevett lízing ügyleteik biztosítására maximum 2,5 millió EUR összegű kezességet kapjanak, ahol a de minimis címén kapott támogatás összege nem haladhatja meg a 200 ezer EUR-t, közúti árufuvarozási tevékenységet folytató vállalkozás esetén a 100 ezer EUR-t. Garancia és faktoring ügyletekhez 1,5 millió EUR összegű kezesség nyújtható öt éves futamidő esetén, vagy 750 ezer EUR összegű kezesség, tíz éves futamidő esetén.

A fenti általános szabályok alól az agárvállalkozások képeznek kivételt. Az agrár de minimis támogatási szabályok szerint e vállalkozások hitel, termelőeszközök beszerzéséhez igénybevett lízing ügyletek esetén legfeljebb 2,5 millió EUR összegű kezességet kaphatnak, ha az agrár de minimis támogatás összege bármely három pénzügyi év alatt nem lépi túl a 15 ezer EUR-t. Garancia és faktoring ügyletekhez 112,5 ezer EUR összegben 5 éves futamidő esetén, vagy 56,25 ezer EUR összegben 10 éves futamidő esetén nyújtható költségvetési viszontgarancia melletti kezesség.

Amennyiben a garantált összeg ezeknél az összegeknél alacsonyabb és/vagy öt, illetve tíz évnél rövidebb időtartamra nyújtják, a támogatás összegét a vonatkozó felső határ arányos részeként kell kiszámítani.

Az uniós támogatási szabályok csoportmentességi alapon is teremtenek lehetőséget költségvetési viszontgarancia melletti készfizető kezesség igénylésére, a KKV-k, illetve az agárvállalkozások immateriális vagy tárgyi eszköz beruházásaihoz kapcsolódóan, melynek részletes szabályait az Üzletszabályzat és annak melléklete tartalmazza.