Saját kockázatra vállalt készfizető kezesség

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. – állami viszontgarancia nélkül – saját kockázatra is
vállalhat készfizető kezességet.

A saját kockázatú kezességvállalásra akkor kerülhet sor, ha a kérelem állami viszontgarancia melletti elfogadása esetén – figyelembe véve a kezességvállalási kérelem
benyújtása időpontjában megigényelt egyéb támogatásokat is, (az igénylésben
szereplő összeggel) – :

 1. a kapcsolódó állami viszontgaranciára vonatkozó támogatás, támogatási kategória maximális összegének (ideértve a kezesség összegét, azaz a Garantiqa kitettségét is), vagy a támogatási intenzitás mértékének a túllépésére kerülne sor; vagy
 2. a kezességvállalással érintett ügylet (beruházás) forrásösszetétele oly módon változna meg, hogy a kezességvállalást követően a beruházás már nem rendelkezne a szükséges, minden állami forrástól mentes 25 %-os saját forrással, (651/2014/EU Bizottsági rendelet 14. cikk (14) bekezdése, valamint a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014.(X.10.) Korm. rendelet 2. § 81. pontja).
  A készfizető kezességvállalás további feltétele, hogy

  • arra az adós bármely hitel-, és hitelkeret-szerződéséhez, valamint garancia-, és garanciakeret-szerződéséhez kapcsolódóan sor kerülhet, ha az adós egyéb ügyletéhez kapcsolódóan a Garantiqa készfizető kezessége a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában fennáll és ez utóbbi ügylet a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában még nem járt le, vagy
  • arra kizárólag beruházási, és éven túli forgóeszköz hitelszerződéshez, valamint garancia- és garanciakeret-szerződéséhez kapcsolódóan kerülhet sor, ha a kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában az adós más ügyletéhez kapcsolódóan nem áll fenn a Garantiqa készfizető kezessége és
  • a hitel- és hitelkeret-szerződés, valamint a garancia- és garanciakeret- szerződés futamideje – az esetleges meghosszabbításokat és átütemezéseket is ideértve – nem haladja meg a 15 évet, és
  • a kezességvállalási kérelem elfogadása esetén a Garantiqa saját kockázatra vállalt kitettsége az adós részvételével működő adóscsoport (azaz ügyfélcsoport) ügylete(i)hez kapcsolódóan – nem haladja meg az 500 millió Ft-ot, továbbá teljesülnek a 800 millió Ft és 920 millió Ft összeghatárra vonatkozó feltételek is*.

*A Garantiqa készfizető kezességvállalására akkor kerülhet sor, hogyha a kezességvállalási kérelem elfogadása esetén az adós részvételével működő adóscsoportnak (azaz ügyfélcsoportnak) az Irinyi Garancia Program keretében lévő ügyleteihez kapcsolódóan a Garantiqa kitettsége a saját kockázatra vállalt kitettséggel együtt nem haladja meg az 800 millió Ft-ot, azzal, hogy a Garantiqa saját kockázatra, az Irinyi Garancia Program keretében és a COSME Programban a Garantqia KKV Üzletszabályzatának hatálya alatt vállalt kitettségének együttes összege nem haladja meg a 920 millió Ft-ot.