1. A KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS TÁMOGATÁSTARTALMA
  2. A KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI DÍJHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS (KEZESSÉGI DÍJTÁMOGATÁS)

A KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS TÁMOGATÁSTARTALMA

A Garantiqa Zrt. által költségvetési viszontgarancia mellett nyújtott készfizető kezességvállalás a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. b) pontja, a 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke és a 2012. április 15-i 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke alapján de minimis támogatásnak, a 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján agrár de minimis támogatásnak, a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján csoportmentességi támogatásnak, és a 702/2014/EU bizottsági rendelet alapján mezőgazdasági csoportmenteségi támogatásnak minősül.

A támogatástartalom a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfelelően kerül kiszámításra.

A 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 EUR-t, a támogatás összege a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás tekintetében pedig a 100 000 EUR-t.

Garancia szerződés, garancia keretszerződés és faktoring szerződés esetén a készfizető kezességgel garantált összeg 1 500 000 EUR – közúti árufuvarozási tevékenységet folytató vállalkozások esetében 750 000 EUR – és a kezességvállalás lejárati ideje öt év, vagy a garantált összeg 750 000 EUR – közúti árufuvarozási tevékenységet folytató vállalkozások esetében 375 000 EUR – és a kezességvállalás lejárati ideje tíz év; amennyiben a garantált összeg ezeknél az összegeknél alacsonyabb és/vagy öt, illetve tíz évnél rövidebb időtartamra nyújtják, bruttó támogatási egyenértékét a vonatkozó felső határ arányos részeként kell kiszámítani.

A 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások tekintetében bármely három pénzügyi év időszakában az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 25 000 EUR-t. Garancia szerződés, garancia keretszerződés és faktoring szerződés esetén a készfizető kezességgel garantált összeg 112 500 EUR és lejárati ideje öt év, vagy a kezességvállalás összege 56 250 EUR és lejárati ideje tíz év; amennyiben a kezességvállalás összege ezeknél alacsonyabb és/vagy öt, illetve tíz évnél rövidebb időtartamra nyújtják, bruttó támogatási egyenértékét a felső határ arányos részeként kell kiszámítani.

((garancia összege / arányosítási együttható)/évek számamax) x garancia futamideje

ahol a garancia maximális összege = 1.500.000 EUR, a maximális támogatási összeghatár= 200.000 EUR és az arányosítási együttható=7,5

Az Európai Bizottság a 2008. november 12-i C(2008) 6357 sz. határozatában és a 2009. július 13-i C(2009)5645 számú határozatában elfogadta a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által beterjesztett támogatástartalom számítási módszert, és az ennek megfelelő készfizető kezességvállalásokat átláthatónak minősítette a vállalkozások hitel és lízingügyletei vonatkozásában.

A támogatástartalom a költségvetési viszontgaranciás ügyetek után ténylegesen felszámított díj és a támogatástartalom számítása szempontjából meghatározott piaci díj közötti, teljes futamidőre számított különbség jelenértéke. A hivatkozott két határozat alapján a piaci díjak kalkulációját a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az audittal lezárt évet követő július 1-től az azt követő év június 30-ig terjedő időszakra évente újraszámítja.

Az Európai Bizottság 2008. november 12-i C(2008) 6357 sz. határozat alapján a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. többszegmensű támogatástartalom számítást végez a Hirdetmény 3. számú mellékletében meghatározott szegmentálás alapján.

A szegmentálás és az ebből következő támogatástartalom számítás kizárólag a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Kis- és középvállalkozások fizetési kötelezettségeiért, költségvetési viszontgarancia mellett vállalt kezességeinél alkalmazható.

Mindkét határozat értelmében egy adós vonatkozásában maximálisan 2,5 millió eurónak megfelelő forintösszegben nyújtható kezességvállalás, mely összeget a befogadás időpontjára számítunk.

A kezességvállalás összegének meghatározása az alábbiak szerint történik:

Kezességvállalás összege = hitelösszeg * (készfizető kezesség mértéke / 100)

A KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁSI DÍJHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS (KEZESSÉGI DÍJTÁMOGATÁS)

A 79/2013. (XII.21.) NFM rendelet (az intézményi kezességi díjtámogatások felhasználásról és kezeléséről) alapján kezességi díjtámogatásban részesülnek a Kis- és középvállalkozások.
A Kormány 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozata a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának összegéről, valamint a Kormány 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozata az intézményi garanciarendszer addicionális finanszírozásának növeléséhez szükséges intézkedésekről alapján:
a mikro-, kis- és középvállalati szektor (KKV) a 1783/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pontjában foglalt addicionalitási kritériumoknak megfelelő, a hitelintézetek által 2019. január 1-jétől kibocsátott legfeljebb tizenöt év futamidejű éven túli beruházási és fejlesztési, valamint a négy évet meghaladó, de legfeljebb tizenöt év futamidejű forgóeszköz finanszírozási új hitelek és hitelkiváltások – ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit – kölcsönösszegére, azok teljes futamidejére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz évente, a teljes hitelösszeg legfeljebb 0,4%-át kitevő mértékű garanciadíj-támogatásra jogosult azzal, hogy a garanciadíj-támogatást figyelembe véve 80%-os mértékű, tőkére vállalt készfizető kezesség esetén a mikro-, kis- és középvállalkozások által fizetett éves kezességvállalási díj mértéke nem haladhatja meg a teljes hitelösszeg 0,9%-át.
Amennyiben a tőkére vállalt kezesség mértéke nem éri el a Kormány kezességvállalási díjakhoz nyújtandó költségvetési támogatásról szóló egyedi határozatában meghatározott mértéket (80%-ot), a kezességi díjtámogatás mértékét arányosan csökkentve kell megállapítani.
Addicionálisnak tekinthető:

  • minden mikrovállalkozáshoz kapcsolódó ügylet
  • minden olyan ügylet, amelynek fedezettsége 25%-nál kevesebb, vagy nemteljesítési valószínűsége 4% vagy annál magasabb.

A garanciadíj-támogatás a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetmény I.1. ÁLTALÁNOS DÍJ kis- és középvállalkozásoknak minősülő ügyfelek részére állami (költségvetési) viszontgaranciával pont alapján árazott szerződés típusokra/ügyletekre vonatkozik.

Szerződés típusa Díj vetítési alapja Díj mértéke/év Ügyfél által fizetendő díj mértéke/év1
Beruházási hitel
4 évnél hosszabb forgóeszközhitel
Hitelösszeg 1,04 % 0,64 %
Garantált összeg 1,30 %

1Az ügyfél által fizetendő díj 80%-os kezesség és 1,0 kamattartamszorzó mellett (azaz csak tőkére vonatkozó kezesség esetén) a hitelösszegre vetített 0,4%-os garanciadíj-támogatás figyelembe vételével, a KKV-ra áthárított díjmérték.
Ez a garanciadíj-támogatás nem vonatkozik a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióira (így a Széchenyi Kártya Folyószámlahitelre, Széchenyi Forgóeszközhitelre, Széchenyi Beruházási Hitelre, Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitelre, Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitelre), mert ezek esetén a Kis- és középvállalkozások külön kormányhatározat alapján jogosultak kezességi díjtámogatásra.

Az aktuális ügylet befogadásakor a de minimis kihasználtsága az alábbiak szerint kerül kiszámításra.